Condicions generals de venda

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació (d'ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre Bimini Top Nàutica slu i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que Bimini Top Nàutica slu posa a disposició al seu comerç en línia Toldosonline.eu.

La contractació a través dels llocs web de Bimini Top Nàutica slu suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també per les condicions d'us establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines de propietat de Bimini Top Nàutica slu.

Aquestes condicions seran d'aplicació sense prejudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin d'aplicació per cada cas.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Real Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel que es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Bimini Top Nàutica slu es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en las Condicions Generals. Tals modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant, Bimini Top Nàutica slu es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en el temps i la forma oportuns.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Bimini Top Nàutica slu informa que l'usuari pugui tenir accés a les condicions d'ús clicant sobre l'apartat Condicions d'ús.

Per la contractació amb Bimini Top Nàutica slu a través de la seva pàgina web l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar tals condicions d'ús i generals de contractació.

De la mateixa manera, l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per l'accés als llocs web de Bimini Top Nàutica slu  i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a altres.

La realització d'una comanda a Toldosonline.eu suposa l'acceptació per part del client d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les aquí estipulades si no han sigut expressament acceptada prèviament i per escrit per Toldosonline.eu.

Una comanda no és definitiva fins que sigui acceptada per Toldosonline.eu. Acceptant aquestes condicions de venda vostè ens dóna el seu consentiment per enviar-li la factura electrònica del material adquirit via correu electrònic a la direcció facilitada per vostè.

FUNCIONAMENT DE LA COMPRAVENDA

 

-DISPONIBILITAT I PREUS

 • Compra ràpida i còmode. Amb un sol clic vostè pot, una vegada seleccionats els productes, iniciar el procés de compra. Toldosonline.eu li garanteix el preu de compra en el moment de realitzar la comanda sense haver-hi cap variació entre la comanda i la factura final, que vostè podrà pagar a través dels nostres sistemes de pagament (transferència bancària, targeta de crèdit, PayPal i contra reembossament) segons prefereixi.
 • Les comandes s'entregaran en un termini màxim no superior als 15 dies hàbils des del mateix moment de la seva execució i del previ pagament/cobrament (el pagament realitzat a través de VISA, PayPal o contra reembossament és immediat i el realitzat a través de transferència bancària pot tenir una demora de 2 dies).
 • En el suposat cas de no poder servir-li algun dels productes que vostè hagi seleccionat, se li notificarà del nou termini d'entrega i en cas de no acceptació per part del client se li reembossarà l'import corresponent a la seva compta, mitjançant la mateixa forma de pagament que vostè hagi utilitzat en un termini inferior a 48 hores (2 dies hàbils).
 • Totes les compres s'entregaran al destí indicat pel client.
 • Els preus que es mostren al nostre Portal tenen l'IVA inclòs (excepte errors de text).
 • Els preus que vostè visualitzi al Portal són els vàlids (excepte errors de text).
 • Els costos del transport són a compte del client i el seu valor depèn del pes, volum, tipus de producte i zona.
 • El cost d'enviament (PORTS) surt automàticament al realitzar la comanda.

- ENVIAMENTS

 • Toldosonline.eu no enviarà cap producte fins que el Departament d'Administració hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament. L'entrega es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi entregat el paquet o paquets al client i aquest hagi firmat el document de recepció d'entrega. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les anomalies en el document de recepció d'entrega.
 • Toldosonline.eu es compromet a enviar la mercaderia en un termini no superior als set o vuit dies excepte que hi hagi ruptures d'estoc. En aquest cas el client sempre estarà informat i en qualsevol moment podrà anul·lar la comanda amb la corresponent devolució dels diners si fos el cas.
 • Els terminis d'entrega indicats per toldosonline.eu son a títol orientatiu i ens esforcem a respectar-los. Tot i això, no només depenen de nosaltres, sinó que també de les empreses de transport. No obstant, una demora no implicarà l'anul·lació de la comanda ni cap indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retràs introduïda pel client en la comanda, queda sense efecte per l'aplicació del punt 1a. d'aquestes condicions legals.

- FORMES DE PAGAMENT

Toldosonline.eu li proporciona diferents modalitats de pagament:

 • Transferència Bancària o ingressos en els comptes facilitats

 

Dades bancàries
Nom del banc:  Banco Santander.

Número de compte:  0075 0551 29 0601265203

Codi de sucursal:  0551

SWIFT:  BSCHESMM 

IBAN:  ES23 0075 0551 2906 0126 5203

Titular del compte:  Bimini Top Nautica slu

NOTA: Per agilitzar el procés és important indicar el número de comanda i enviar posteriorment el comprovant a info@toldosonline.eu 

 • Targeta de crèdit: sistema de pagament segur 4B a través de BANCO SANTANDER.

-  DEVOLUCIONS

 • Bimini Top Nautica slu no acceptarà devolucions transcorreguts els 14 dies naturals des de la data de recepció. En cas de produir-se la devolució dins d'aquest termini, el client correrà amb les despeses directes de devolució.
 • Bimini Top Nautica slu no acceptarà devolucions si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 • Bimini Top Nautica slu no acceptarà devolucions si els embalatges del producte no són els originals i aquests no es troben en perfecte estat. L'embalatge original s'ha de protegir de forma que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives.
 • Tota devolució haurà d'estar autoritzada per Bimini Top Nautica slu. Per això, el client haurà de sol·licitar un número d'autorització de la devolució (número de RMA) per mitjà d'un correu electrònic a info@toldosonline.eu indicant el motiu de la devolució i el número de la factura.
 • Una vegada que el client hagi rebut el número de RMA, farà arribar els productes a la direcció especificada. Les despeses d'aquest transport correran a càrrec del client.

-GARANTIES

Les garanties dels productes són les establertes pels fabricants, essent ells en tot moment qui respondrien dels possibles errors o defectes dels productes subministrats, així com de les possibles conseqüències dels mateixos. El client queda obligat pels termes i condicions especificats en aquestes garanties dels fabricants. La garantia s'aplica sempre i quan el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinada pels fabricants. Bimini Top Nàutica slu no està obligada a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents patits per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provinguin d'un deteriorament o pèrdua de dades. Bimini Top Nàutica slu  no respondrà sota cap concepte dels possibles errors o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Serà el propi fabricant qui, amb la seva garantia, respondrà dels possibles desperfectes que el producte tingui. Bimini Top Nàutica slu no es responsabilitza dels possibles errors tipogràfics o de contingut a les característiques dels productes que es puguin produir ocasionalment i, igual que els preus, aquestes característiques estan subjectes a canvis sense previ avís. Igualment les fotografies dels productes no són vinculants, sinó orientatives.

 

PROTECCIÓ DE DADES

BIMINI TOP NAUTICA, S.L.U. és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el vostre consentiment i us informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de mantenir una relació comercial (per interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)i conservar-les durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Així mateix, se us informa que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-vos a BIMINI TOP NAUTICA, S.L.U. a Ronda Narcís Monturiol, 25 F - 08349 CABRERA DE MAR (Barcelona). Email: info@btn.cat i el de reclamació a www.aepd.es.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.